Písemná forma právního jednání v případě e-mailu je dodržena nejen tehdy, je-li ke zprávě připojen elektronický podpis, ale též tehdy, plní-li písemná forma pouze varovnou funkci a lze-li prokázat, že e-mail obsahující právní jednání pochází od určité osoby.