Konec neformálnosti sjednání home-office a další novinky

 • Home-office čili práce z domova, v poslední době tak oblíbená a rozšířená a novelou označená jako „práce na dálku“, již nebude možná bez sjednání písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Takováto dohoda bude muset obsahovat informace specifikované zákonem, jako např. místo výkonu práce na dálku, způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly, aj.
 • Nově by mělo být možné práci na dálku i nařídit, a to v souvislosti s opatřením orgánu veřejné moci. Dosavadní právní úprava nařízení práce na dálku neumožňuje.
 • Pokud o práci na dálku požádá těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let či o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, bude zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět (nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce).
 • Zaměstnavateli vznikne povinnost hradit zaměstnancům náklady spojené s výkonem práce na dálku a dále paušální částku na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávky tepla a vody a odpady, která je v návrhu novely stanovena na 2,80 Kč za 1 hodinu práce.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr blíže pracovní smlouvě

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy DPP a DPČ, by měly nově garantovat větší sociální ochranu.
 • „Dohodářům“ bude dopředu rozvrhována pracovní doba a o případných změnách budou muset být včas informováni, v některých případech změn jim vznikne i nárok na náhradu.
 • Pracovníci na DPP/DPČ budou mít nárok na odpočinek, náhradní volno, náhradu za práci během svátku či příplatky za noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí a práci o víkendu.
 • Pokud právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr v souhrnu trvaly v předchozích 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců, může zaměstnanec zaměstnavatele požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Na takovou žádost pak musí zaměstnavatel poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď.

Více povinně uváděných údajů v pracovních smlouvách

 • Pracovní smlouvy budou nově muset obsahovat i další údaje, než doposud, jako např. údaj o poskytovaném odborném rozvoji zaměstnance, údaj o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo, nebo údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance.
 • Neobsahuje-li pracovní smlouva všechny údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, bude je zaměstnavatel muset doplnit nikoliv do jednoho měsíce, jak tomu je doposud, ale do 7 dnů.

Uzavírání pracovních smluv i dohod elektronicky

 • Pracovní smlouvy, DPP i DPČ bude možné uzavírat elektronicky. Zaměstnavatel pak bude povinen zaslat jejich vyhotovení na předem určenou elektronickou adresu zaměstnance a zaměstnanec, nebylo-li započato s plněním, má právo od takto uzavřené pracovní smlouvy či dohody odstoupit do 7 dnů.
 • Mají se zjednodušit pravidla pro doručování pracovněprávních dokumentů (a bude tak usnadněno zejm. doručování elektronicky).

(Výše uvedené změny se však mohou v zákoníku práce objevit až později.)

Nahlášení doby trvání rodičovské dovolené

 • žádosti o čerpání rodičovské dovolené, která musí mít nově písemnou formu a má být podána alespoň 14 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, uvede žadatel i předpokládanou dobu trvání rodičovské dovolené; zaměstnavatel tak bude moci lépe kalkulovat s počty zaměstnanců.

Máte-li k výše uvedenému jakékoliv doplňující otázky či potřebujete-li poradit, jak postupovat v konkrétní situaci, neváhejte se na nás obrátit.

Tým Buřil & Partners